Coaching History

Year         Coach   
1999        Carolyn Hedrick-Williams                    
2000        Carolyn Hedrick-Williams                   
2001        Carolyn Hedrick-Williams                    
2002        Carolyn Hedrick-Williams                   
2003        Carolyn Hedrick-Williams                   
2004        Carolyn Hedrick-Williams                  
6 Seasons            

2005        Amy Reistrup                        
2006        Amy Reistrup                        
2 Seasons                          

2007        Gordon Reistrup                       
2008        Gordon Reistrup
2009        Gordon Reistrup 
2010        Gordon Reistrup
2011        Gordon Reistrup                 
2012        Gordon Reistrup
2013        Gordon Reistrup
2014        Gordon Reistrup
2015        Gordon Reistrup
 9 Seasons                          

OVERALL:
17 Seasons