Coaching History

Year         Coach   
1999        Carolyn Hedrick-Williams                    
2000        Carolyn Hedrick-Williams                   
2001        Carolyn Hedrick-Williams                    
2002        Carolyn Hedrick-Williams                   
2003        Carolyn Hedrick-Williams                   
2004        Carolyn Hedrick-Williams                  
6 Seasons            

2005        Amy Reistrup                        
2006        Amy Reistrup                        
2 Seasons                          

2007        Gordon Reistrup                       
2008        Gordon Reistrup
2009        Gordon Reistrup 
2010        Gordon Reistrup
2011        Gordon Reistrup                
2012        Gordon Reistrup
2013        Gordon Reistrup
2014        Gordon Reistrup
2015        Gordon Reistrup
2016        Gordon Reistrup
2017        Gordon Reistrup
11 Seasons                          

OVERALL:
18 Seasons